Chủ tịch VAMC: Nợ mua không chỉ để bán, nợ bán không có người mua

Chủ tịch VAMC: Nợ mua không chỉ để bán, nợ bán không có người muaChủ tịch VAMC: Nợ mua không chỉ để bán, nợ bán không có người mua

Ông Nguyễn Quốc Hùng, Chủ tịch HĐTV Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) biết, việc bán nợ không hề dễ dàng, có những khoản nợ VAMC bán đấu giá 3 lần mà vẫn không thành công....