Cập nhật tỷ giá lãi suất ngày 20/05/2015

Cập nhật tỷ giá lãi suất ngày 20/05/2015 Cập nhật tỷ giá lãi suất ngày 20/05/2015

VAMC là công cụ đặc biệt của Nhà nước nhằm góp phần xử lý nhanh nợ xấu, lành mạnh hóa tài chính, giảm thiểu rủi ro cho các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng tín dụng hợp lý nền kinh tế...

Nghị định 34 mới thêm những “quyền năng” gì cho VAMC?

Nghị định 34 mới thêm những “quyền năng” gì cho VAMC?Nghị định 34 mới thêm những “quyền năng” gì cho VAMC?

Nghị định số 34 được ban hành nhằm sửa đổi, bổ sung các quy định của Nghị định số 53 “theo hướng tạo sự chủ động, trao quyền hạn phù hợp cho VAMC xử lý nợ, tài sản bảo đảm của các khoản nợ xấu đã mua....