Thông báo lãi suất quý IV năm 2015

Thông báo lãi suất quý IV năm 2015Thông báo lãi suất quý IV năm 2015

Công ty Quản lý tài sản thông báo mức lãi suất điều chỉnh của các khoản nợ xấu trong 04/2015 (từ ngày 01/10/2015 đền ngày 31/12/2015) đã được Công ty Quản lý tài sản mua như sau:...