Sửa đổi quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của VAMC

close