Bán đấu giá tài sản

VAMC trực tiếp thực hiện bán đấu giá hoặc có thể ủy quyền cho một đơn vị có chức năng bán đấu giá theo quy định của pháp luật,


Gửi phản hồi