Bàn về vấn đề thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo đảm trước thời điểm bộ luật dân sự 2015 có hiệu lực

close