Cần sự phối hợp chặt chẽ để thực hiện nhanh Nghị quyết về xử lý nợ xấu

close