MỘT SỐ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ TÀI SẢN

close