MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC VAMC ỦY QUYỀN CHO CÁC TCTD KHỞI KIỆN VÀ THỰC HIỆN QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA VAMC TRONG THI HÀNH CÁC BẢN ÁN/QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN ĐỐI VỚI KHOẢN NỢ MUA BẰNG TPĐB

close