VAMC hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh 2017, tạo tiền đề vững chắc phát triển thị trường mua, bán nợ xấu theo giá trị thị trường trong năm 2018

close