Chính phủ đồng ý đề xuất kéo dài thời hạn áp dụng 42/2017/QH4

18/04/2022 10:12 GMT+7 142

Chính phủ đã ban hành 02 Nghị quyết có liên quan trực tiếp đến hoạt động của VAMC về việc việc kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

Nghị quyết 45/NQ-CP ngày 25/03/2022 của Chính phủ về viêc thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết về kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụngTheo đó, Chính phủ thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về việc kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước. Chính phủ đã giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng để trình Quốc hội theo quy định, đảm bảo chặt chẽ, chất lượng, hiệu quả, kịp thời, đúng trình tự, thủ tục và quy định pháp luật. 

Nghị quyết 47/NQ-CP ngày 29/03/2022 của Chính phủ về việc thông qua dự án Nghị quyết về kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết 42/2017/QH 14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng 

Chính phủ đã thông qua để trình Quốc hội dự án Nghị quyết của Quốc hội về việc kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng Nhà nước rà soát kỹ lưỡng nội dung, hồ sơ trình Quốc hội theo quy định, bảo đảm tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến các Thành viên Chính phủ, chặt chẽ, chất lượng, hiệu quả, kịp thời, đúng trình tự, thủ tục và quy định pháp luật; chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo. 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp được giao thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình báo cáo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định về dự án Nghị quyết nêu trên để cho ý kiến và thông qua theo quy trình một phiên họp, soạn thảo theo trình tự, thủ tục rút gọn theo quy định. 

Cả hai Nghị quyết nêu trên đều có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Ngô Thị Minh Thảo – Ban Pháp chế VAMC
Top