Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Khám sức khoẻ định kỳ năm 2023 cho người quản lý, kiểm soát viên và người lao động làm việc tại trụ sở chính của VAMC”

19/05/2023 11:12 GMT+7 205

Công ty quản lý tài sản xin thông báo như sau

Top