Thành lập VAMC Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh – giải pháp hữu hiệu để phát triển hoạt động mua bán nợ theo giá trị thị trường của VAMC

29/05/2023 13:27 GMT+7 572

Sau hơn một năm triển khai hoạt động mua bán, xử lý nợ xấu theo giá trị thị trường (GTTT), từ thực tế và đặc điểm của thị trường mua bán nợ xấu chủ yếu tập trung ở khu vực phía nam, VAMC đã nhanh nhạy có chủ trương thành lập Chi nhánh TP Hồ Chí Minh để đáp ứng yêu cầu của hoạt động mua bán nợ theo GTTT. Những kết quả tích cực trong 05 năm qua đã khẳng định đây là một giải pháp hữu hiệu để phát triển hoạt động kinh doanh của VAMC.

Quá trình hình thành Chi nhánh TP Hồ Chí Minh

Trong giai đoạn đầu, hoạt động mua bán, xử lý nợ xấu theo GTTT của VAMC được tập trung triển khai thực hiện tại trụ sở chính với đơn vị đầu mối là Ban Bán và Xử lý nợ (tiền thân của Ban Đầu tư và mua bán nợ thị trường hiện nay). Trong quá trình thực hiện mua bán, xử lý nợ xấu theo GTTT cũng như đánh giá thực tiễn quản lý các khoản nợ xấu đã mua bằng trái phiếu đặc biệt, VAMC nhận thấy các khoản nợ, tài sản bảo đảm, khách hàng vay, đối tác mua lại nợ và các tổ chức tín dụng (TCTD) có nợ xấu trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khu vực phía Nam chiếm tỷ trọng tương đối lớn. Trong khi đó, VAMC chỉ có trụ sở đặt tại Hà Nội nên việc tiếp cận thị trường, tìm kiếm khách hàng và triển khai các hoạt động mua bán nợ xấu theo GTTT gặp nhiều khó khăn, hạn chế.

Căn cứ Nghị định số 53/2013/NĐ-CP và Điều lệ tổ chức và hoạt động, VAMC được thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại một số tỉnh, thành phố lớn trực thuộc Trung ương sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, đồng thời xuất phát từ thực tiễn nêu trên, trong quá trình xây dựng, trình Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đề án cơ cấu lại và nâng cao năng lực của VAMC giai đoạn 2017-2020 hướng tới 2022, VAMC đã đề xuất và được NHNN phê duyệt việc hoàn thiện tổ chức, mở rộng mạng lưới nhằm nâng cao năng lực của VAMC: Trong đó, giai đoạn 2017 - 2018, VAMC “Thành lập Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh để xử lý nợ và quản lý tài sản của VAMC tại Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam”.

Được sự chấp thuận của NHNN, tháng 10 năm 2018, VAMC đã thành lập Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là mua bán, xử lý nợ xấu theo GTTT của các chi nhánh tổ chức tín dụng tại địa bàn TP Hồ Chí Minh và các tỉnh khu vực phía Nam. 

Chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của Chi nhánh TP Hồ Chí Minh đã dần được bổ sung, hoàn thiện trong 05 năm qua. Từ khi thành lập đến tháng 3 năm 2022, hoạt động mua bán, xử lý nợ theo GTTT của Chi nhánh chỉ bao gồm việc việc tìm kiếm khách hàng, đánh giá và đề xuất với Tổng giám đốc, Hội đồng thành viên VAMC xem xét, quyết định mua nợ theo GTTT. Đến tháng 4 năm 2022, trên cơ sở đánh giá kết quả quá trình thực hiện nhiệm vụ mua bán, xử lý nợ theo GTTT cùng với sự trưởng thành của đội ngũ cán bộ tại Chi nhánh, Hội đồng thành viên đã quyết định phân cấp cho Giám đốc Chi nhánh TP Hồ Chí Minh quyết định mua, bán, xử lý đối với khoản nợ xấu mua theo GTTT với giá mua dưới 30 tỷ đồng, cùng với việc phân cấp quyết định mua bán, xử lý nợ theo GTTT, Hội đồng thành viên cũng đã chấp thuận bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ đánh giá, quản trị rủi ro cho Chi nhánh thông qua việc thành lập Phòng Kế hoạch và Quản lý rủi ro trực thuộc Chi nhánh.

Những kết quả đạt được của Chi nhánh TP Hồ Chí Minh từ khi thành lập đến nay

Trải qua gần 05 năm xây dựng và phát triển, với sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo và cán bộ Chi nhánh cũng như sự quan tâm, chỉ đạo của Hội đồng thành viên, Ban điều hành,  VAMC Chi nhánh TP Hồ Chí Minh đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần tích cực vào kết quả hoạt động mua bán, xử lý nợ xấu theo GTTT của VAMC qua đó khẳng định được tính đúng đắn của quyết định thành lập Chi nhánh. Cụ thể:

Từ khi thành lập đến 31/12/2022, chỉ với bình quân khoảng 20 cán bộ, nhưng Chi nhánh đã mua nợ theo GTTT đạt 1.778 tỷ đồng với 166 khoản nợ của 21 khách hàng. Năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thực hiện chỉ đạo của Ban lãnh đạo Công ty, Chi nhánh đã phối hợp với Ban Đầu tư và Mua bán nợ thị trường và đã có những đóng góp tích cực vào kết quả mua nợ theo GTTT gần 1.000 tỷ đồng tại trụ sở chính.

Sau khi được Hội đồng thành viên phân cấp quyết định mua bán, xử lý nợ theo GTTT, Chi nhánh TP Hồ Chí Minh đã tích cực, chủ động triển khai và thực hiện mua các khoản nợ theo GTTT thuộc thẩm quyền quyết định của Giám đốc Chi nhánh. Lũy kế từ tháng 4 năm 2022 đến nay, Chi nhánh đã mua được 06 khoản nợ với tổng giá mua nợ theo GTTT đạt 131 tỷ đồng. Trong đó, cơ bản các khoản nợ trên đều đã được xử lý, thu hồi nợ.

Một điểm sáng rất đáng chú ý trong hoạt động mua bán, xử lý nợ theo GTTT của Chi nhánh TP Hồ Chí Minh trong gần 05 năm qua là hoạt động xử lý, thu hồi các khoản nợ đã mua theo GTTT được thực hiện quyết liệt, có hiệu quả cao. Về cơ bản các khoản nợ xấu Chi nhánh đã mua theo GTTT đều đã được xử lý bằng các biện pháp: cơ cấu lại thời hạn trả nợ, bán khoản nợ…, đến nay, Chi nhánh đã thu hồi được 1.474 tỷ đồng, trong đó: thu từ bán khoản nợ đạt 1.096 tỷ đồng và thu từ biện pháp khác đạt 378 tỷ đồng. 

Những kết quả đạt được trong gần 05 năm vừa qua là minh chứng cụ thể cho tính đúng đắn trong quyết định thành lập VAMC Chi nhánh TP Hồ Chí Minh với ý nghĩa không chỉ như một nội dung nhằm hoàn thiện mô hình tổ chức, mở rộng mạng lưới hoạt động của VAMC theo đúng định hướng, chỉ đạo của Chính phủ, NHNN mà còn là một trong những biện pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động mua bán, xử lý nợ xấu theo GTTT. Phát huy thành tựu đã đạt được, trong thời gian tới VAMC Chi nhánh TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục xây dựng khối đoàn kết tại đơn vị, chủ động, sáng tạo với tinh thần dám nghĩ, dám làm để đóng góp tích cực vào sứ mệnh của VAMC trong quá trình xử lý nợ xấu của hệ thống ngân hàng./.

                                                              

Trần Thanh Thảo - Phạm Đức Thịnh (VAMC)
Top