Thông báo tuyển dụng

08/11/2022 10:40 GMT+7 402

Công ty Quản lý tài sản xin được thông báo như sau:

Chi tiết tham khảo file đính kèm

Tải phiếu đăng kí dự tuyển: http://sbvamc.vn/Assets/Uploads/Offices/3daa8babbb934eaabe268cc74086604e/2022/phieu dang ki du tuyen.docx

Top