VAMC - Nhà tạo lập thị trường mua bán nợ xấu

08/02/2021 16:13 GMT+7 523

Việc thành lập sàn giao dịch mua bán nợ là một trong những giải pháp được đánh giá giúp làm tan nhanh "cục máu đông" nợ xấu. Từ thực tiễn xử lý nợ xấu của nhiều quốc gia trên thế giới đã chứng minh sự cần thiết của sàn giao dịch này.

TS. Đoàn Văn Thắng
Top