Văn bản pháp luật
Số hiệu văn bản Mô tả Download
1058/QĐ-TTg Quyết định số 1058QĐ-TTg ngày 19-07-2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020”
17/2017/QH14 Luật số 172017QH14 ngày 20-11-2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 472010QH12
32/CT-TTg Chỉ thị số ngày 19-07-2017 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện Nghị quyết 422017QH14
05/CT-NHNN Chỉ thị về việc tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu
14/2015/TT-NHNN Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2013/TT-NHNN ngày 06 tháng 09 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công Ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam.
04/VBHN-NHNN Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-NHNN ngày 07/4/2015 về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam.
05/2015/TT-NHNN Thông tư hướng dẫn các tức chức tín dụng phối hợp với Quỹ bảo lãnh tín dụng trong cho vay có bảo lãnh của Quỹ bảo lãnh tín dụng theo quy định tại Quyết định số 58/2013/QĐ-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
34/2015/NĐ-CP Nghị định số 34/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam.
16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN Căn cứ Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm.
01/2014/TTLT-NHNN-BXH-BTP-BTNMT Thông báo V/v ban hành Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-NHNN-BXH-BTP-BTNMT ngày 25/4/2014 Hướng dẫn thủ tục thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định tại Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/05/2010 của Chính Phủ.
18/2016/NĐ-CP Nghị định số 18/2016/NĐ-CP “sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 53/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam” ngày 18/3/2016
23/VBHN-NHNN Văn bản hợp nhất số 23/VBHN-NHNN ngày 30/03/2016 về thành lập , tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
34/2015/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18/5/2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam của chính phủ.
31/2015/TT-BLĐTBXH Thông tư số 31/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/8/2015 về việc hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam.
18/2015/TT-NHNN Thông tư số 18/2015/TT-NHNN ngày 22/10/2015 của Ngân hàng Nhà nước quy định về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam.

©2013 Công ty TNHH một thành viên Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC)

Cơ quan chủ quản: NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch Hội đồng thành viên Nguyễn Tiến Đông

Địa chỉ: 22 Hàng Vôi - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Điện thoại: (+84) 4 3935 2884

Fax: (+84) 4 3935 2874

Email: contact@sbvamc.vn