Các nghiệp vụ khác

03/01/2018 17:22 GMT+7 8.127

Tư vấn, môi giới mua, bán nợ và tài sản


Tư vấn, môi giới mua, bán nợ và tài sản

VAMC thực hiện nghiệp vụ tư vấn, môi giới mua, bán nợ và tài sản theo quy định của pháp luật

Top