Xử lý nợ xấu và TSBĐ

03/01/2019 08:50 GMT+7 47.443

Thực hiện các quyền của chủ nợ, bên nhận bảo đảm đối với khách hàng vay, bên có nghĩa vụ trả nợ, bên bảo đảm


1.VAMC thực hiện các biện pháp xử lý nợ xấu và TSBĐ theo quy định của pháp luật, cụ thể:
 
• Thực hiện các quyền của chủ nợ, bên nhận bảo đảm đối với khách hàng vay, bên có nghĩa vụ trả nợ, bên bảo đảm.
• Tổ chức đôn đốc, yêu cầu trả nợ, thu nợ từ khách hàng vay, bên có nghĩa vụ trả nợ và bên bảo đảm.
• Thực hiện cơ cấu lại khoản nợ xấu, hỗ trợ khách hàng vay.
• Thỏa thuận với khách hàng vay về việc chuyển nợ thành vốn góp, vốn cổ phần.
• Thu nợ bằng nhận chính TSBĐ của khoản nợ, thu hồi, thu giữ và xử lý tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật;
• Bán nợ, bán tài sản bảo đảm cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
• Khởi kiện khách hàng vay, bên có nghĩa vụ, bên bảo đảm ra Tòa án.

• Nộp đơn yêu cầu Tòa án tiến hành các thủ tục phá sản theo quy định của pháp luật đối với khách hàng vay không có khả năng trả nợ và đối với bên có nghĩa vụ trả nợ, bên bảo đảm không có khả năng thực hiện nghĩa vụ.

• Nộp đơn yêu cầu thi hành án đến cơ quan thi hành án các cấp.

2. Trường hợp khoản nợ được VAMC mua bằng trái phiếu đặc biệt, VAMC có thể ủy quyền cho TCTD bán nợ thực hiện một hoặc một số biện pháp xử lý nợ nêu trên.

Top