Cơ cấu nợ

03/01/2019 08:50 GMT+7 8.690

Điều chỉnh lãi suất của khoản nợ phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng vay và điều kiện thị trường


1. VAMC thực hiện cơ cấu lại nợ và hỗ trợ khách hàng vay thông qua các biện pháp sau:

a) Điều chỉnh lãi suất của khoản nợ phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng vay và điều kiện thị trường.
b) Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, thời hạn trả nợ.
c) Miễn, giảm một phần hoặc toàn bộ số tiền lãi đã quá hạn thanh toán mà khách hàng vay chưa có khả năng trả nợ.
d) Đầu tư, cung cấp tài chính để hỗ trợ cho khách hàng vay trong trường hợp đánh giá khách hàng vay có khả năng phục hồi tốt.
e) Bảo lãnh cho khách hàng vay vốn của tổ chức tín dụng trong trường hợp đánh giá khách hàng vay có khả năng phục hồi tốt hoặc có dự án mới có hiệu quả đảm bảo trả được nợ vay.

2. Điều kiện:
• Khách hàng vay có văn bản đề nghị;
• Khách hàng vay có khó khăn tài chính tạm thời;
• Khách hàng vay có phương án cơ cấu lại hoạt động, cơ cấu tài chính và kế hoạch trả nợ khả thi;
• Khách hàng vay có thiện chí hợp tác với VAMC trong quá trình xử lý nợ;
• Khách hàng vay không thuộc đối tượng đang trong quá trình giải thể, phá sản, thu hồi giấy phép hoạt động.
• Khách hàng vay không thuộc đối tượng không được cấp tín dụng theo quy định của pháp luật.

3. Trường hợp khoản nợ được VAMC mua bằng trái phiếu đặc biệt, VAMC có thể ủy quyền cho TCTD bán nợ thực hiện một hoặc một số nội dung từ điểm a đến c thuộc mục 1 nêu trên.


Top