Mua nợ xấu

03/01/2019 08:50 GMT+7 28.499

VAMC mua nợ xấu theo giá trị ghi sổ và thanh toán bằng trái phiếu đặc biệt và mua nợ xấu theo giá trị thị trường


1. VAMC mua nợ xấu theo giá trị ghi sổ và thanh toán bằng trái phiếu đặc biệt
 Điều kiện:

 - 
Khoản nợ xấu trong các hoạt động cấp tín dụng; ủy thác cấp tín dụng; mua bán nợ; mua, ủy thác mua trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán và hoạt động khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

- Khoản nợ xấu có tài sản bảo đảm;

- Khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm phải hợp pháp và có hồ sơ, giấy tờ hợp lệ;

- Khách hàng vay còn tồn tại;

- Số dư của khoản nợ xấu hoặc dư nợ xấu của khách hàng vay không thấp hơn mức quy định của Ngân hàng Nhà nước.

2. VAMC mua nợ xấu theo giá trị thị trường:

Điều kiện:

- Đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại điểm 1 nêu trên;
- Được đánh giá có khả năng thu hồi đầy đủ số tiền mua nợ xấu;
- Tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu có khả năng phát mại hoặc Khách hàng vay có triển vọng phục hồi khả năng trả nợ.


Top