Quá trình hoàn thiện pháp lý liên quan đến hoạt động mua bán, xử lý nợ xấu từ khi VAMC được thành lập đến nay

26/05/2023 16:41 GMT+7 324

Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (sau đây gọi là VAMC) được thành lập vào ngày 27/06/2013, với vai trò là công cụ đặc biệt của Nhà nước nhằm góp phần xử lý nhanh, có hiệu quả nợ xấu. Trong suốt gần 10 năm hoạt động, nhận được sự quan tâm đặc biệt của Quốc hội, Chính phủ và sự chỉ đạo sát sao của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động mua bán, xử lý nợ xấu của VAMC nói riêng và của ngành Ngân hàng nói chung về cơ bản đã dần được hoàn thiện.

Gắn liền với sự ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động mua bán, xử lý nợ của VAMC, các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động mua bán, xử lý nợ xấu của VAMC từ khi thành lập đến nay có thể được chia thành 3 giai đoạn như sau: (1) giai đoạn thiết lập hành lang pháp lý riêng cho VAMC (từ khi VAMC thành lập đến trước thời điểm ban hành Nghị quyết 42); (2) giai đoạn thực hiện thí điểm Nghị quyết 42 và (3) giai đoạn tiến tới luật hóa các quy định liên quan đến hoạt động xử lý nợ xấu của VAMC.

1. Giai đoạn thiết lập hành lang pháp lý riêng cho VAMC

Là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18/5/2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của VAMC (Nghị định 53) và Thông tư số 19/2013/TT-NHNN quy định về mua, bán, xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (Thông tư 19) nhằm xử lý nợ xấu. VAMC hoạt động theo nguyên tắc lấy thu bù chi, không vì mục tiêu lợi nhuận; hoạt động mua bán, xử lý nợ xấu của VAMC phải công khai, minh bạch và hạn chế rủi ro và chi phí trong hoạt động xử lý nợ xấu. 

Trải qua 2 năm thực tiễn áp dụng, các quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động của VAMC như Nghị định 53, Thông tư 19 đã được sửa đổi, bổ sung nhiều lần để bảo đảm tính khả thi và phù hợp với hoạt động thực tiễn của VAMC qua từng thời kì. Nghị định 34/2015/NĐ-CP và Nghị định 18/2016/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung Nghị định 53) bổ sung các điều kiện mua nợ theo GTTT; điều chỉnh tăng vốn điều lệ để VAMC triển khai mua nợ theo GTTT; quyền của VAMC sau khi mua nợ được kế thừa quyền và nghĩa vụ chủ nợ, đồng thời không phải đăng ký thay đổi bên nhận bảo đảm; bổ sung quy định về xử lý TSBĐ của khoản nợ, gia hạn TPĐB... Bên cạnh đó, Thông tư 14/2015/TT-NHNN, Thông tư 08/2016/TT-NHNN, Thông tư 09/2017/TT-NHNN, và Thông tư 32/2019/TT-NHNN (sửa đổi Thông tư 19) chủ yếu tập trung sửa đổi những quy định chi tiết về việc phát hành trái phiếu đặc biệt, điều kiện khoản nợ xấu được VAMC mua nợ, việc cơ cấu và hỗ trợ khách hàng, trình tự, thủ tục bán khoản nợ được VAMC mua bằng TPĐB và mua theo giá trị trường, thanh toán TPĐB đối với các trường hợp…

Theo quy định tại Nghị định 53 và Thông tư 19 và các văn bản sửa đổi, bổ sung tính đặc thù được thể hiện trong một số hoạt động:

- VAMC phát hành trái phiếu đặc biệt để mua nợ xấu của các TCTD, trái phiếu đặc biệt có thời hạn tối đa 5 năm và được gia hạn nhưng tối đa không quá 10 năm. Trong thời hạn mua khoản nợ xấu từ TCTD, VAMC được kế thừa quyền và nghĩa vụ chủ nợ của TCTD bán nợ và có thể tự mình thực hiện hoặc ủy quyền cho các TCTD thực hiên các công việc như: Thu hồi nợ, đòi nợ và xử lý, bán nợ, TSBĐ; Cơ cấu lại khoản nợ, điều chỉnh điều kiện trả nợ, chuyển nợ thành vốn góp, vốn cổ phần của khách hàng vay;  Đầu tư, sửa chữa, nâng cấp, khai thác, sử dụng, cho thuê TSBĐ đã được Công ty Quản lý tài sản thu nợ; Quản lý khoản nợ xấu đã mua và kiểm tra, giám sát TSBĐ có liên quan đến khoản nợ xấu, bao gồm cả tài liệu, hồ sơ liên quan đến khoản nợ xấu và bảo đảm tiền vay…TCTD bán nợ có trách nhiệm nhận và thực hiện các công việc ủy quyền của VAMC theo quy định. 

        Khi trái phiếu đặc biệt đến hạn thanh toán, trong trường hợp chưa thu hồi được đầy đủ khoản nợ xấu theo hợp đồng tín dụng, TCTD sử dụng trái phiếu đặc biệt tương ứng mua lại khoản nợ xấu từ VAMC theo giá trị ghi sổ số dư nợ gốc đang theo dõi trên sổ sách của VAMC và được VAMC thanh toán số tiền được hưởng trên số tiền thu hồi nợ. Trường hợp đã thu hồi được đầy đủ khoản nợ theo hợp đồng tín dụng, VAMC sẽ thực hiện thanh toán số tiền thu hồi nợ cho TCTD (sau khi trừ đi số tiền mà VAMC hưởng theo quy định).

- VAMC tự bán đấu giá khoản nợ, TSBĐ của khoản nợ theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.

 Khi thực hiện tự bán đấu giá khoản nợ xấu, TSBĐ của khoản nợ xấu có giá trị lớn (giá khởi điểm từ 100 tỷ đồng trở lên), VAMC phải lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá để xác định giá khởi điểm của khoản nợ xấu, thành lập Hội đồng đấu giá và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đấu giá nợ khoản nợ, TSBĐ của khoản nợ.

- VAMC được thực hiện các quyền chủ nợ, quyền của bên nhận bảo đảm, theo đó, khi mua nợ từ các TCTD, VAMC được kế thừa quyền và nghĩa vụ chủ nợ từ TCTD bán nợ, trở thành bên nhận bảo đảm và được thực hiện việc đăng ký giao dịch bảo đảm dựa trên hợp đồng mua bán nợ xấu mà không phải ký lại hợp đồng bảo đảm với bên bảo đảm.

Trong giai đoạn này các hoạt động mua bán và xử lý nợ xấu của VAMC đã có hành lang pháp lý riêng biệt, quy định tại Nghị định 53, Thông tư 19, Luật Đấu giá… và các văn bản hướng dẫn thi hành, chính vì vậy, tỷ lệ nợ xấu nội bảng của các TCTD đã được kiểm soát, tuy nhiên, hoạt động xử lý nợ xấu còn gặp một số khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng như:

(1)    Quyền thu giữ TSBĐ để xử lý sau khi Bộ Luật dân sự 2015 có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 không còn có cơ sở pháp lý để thực hiện.

(2)    Việc VAMC không được nhận bổ sung TSBĐ là quyền sử dụng đất do Luật Đất đai quy định quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất chỉ được thế chấp tại các TCTD.

(3)    Việc xử lý TSBĐ là Dự án bất động sản phải đáp ứng các điều kiện của Luật kinh doanh bất động sản, đặc biệt là: “Bên nhận chuyển nhượng dự án phải đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản; kế thừa các quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư dự án và tiến hành các thủ tục để tiếp tục thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về xây dựng”, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho quá trình xử lý do bên nhận chuyển nhượng dự án không đáp ứng được các điều kiện theo quy định của pháp luật…

Trong giai đoạn này, những hạn chế về mặt pháp lý là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến hiệu quả của công tác xử lý nợ xấu gặp nhiều khó khăn, chính vì vậy, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động xử lý nợ xấu.

2. Giai đoạn thực hiện thí điểm Nghị quyết 42

Nghị quyết 42/2017/QH14 ngày 21/06/2017 quy định về thí điểm xử lý nợ xấu (Nghị quyết 42) bao gồm 19 Điều, quy định nhiều nội dung quan trọng về công tác xử lý nợ xấu nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc của quy định pháp luật có liên quan như: 

(1) Liên quan đến xử lý TSBĐ để thu hồi nợ: Nghị quyết 42 quy định về thu giữ TSBĐ; giải quyết tranh chấp liên quan đến TSBĐ tại Tòa án theo thủ tục rút gọn có điều kiện của bên bảo đảm; Xử lý TSBĐ là dự án bất động sản. Nghị quyết 42 cũng quy định về kê biên TSBĐ của bên thi hành án; bán nợ xấu có TSBĐ đang bị kê biên; hoàn trả TSBĐ là vật chứng trong vụ án hình sự, chuyển nhượng TSBĐ…

(2) Liên quan đến hoạt động của VAMC: Nghị quyết 42 mở rộng đối tượng khoản nợ xấu mà VAMC được mua, không chỉ bao gồm nợ xấu nội bảng mà VAMC còn được mua nợ xấu ngoại bảng cân đối kế toán. VAMC có quyền chuyển khoản nợ xấu đã mua từ TPĐB sang khoản nợ xấu mua theo GTTT và VAMC được thỏa thuận với TCTD để mua khoản nợ xấu với giá mua bằng giá trị định giá của tổ chức định giá độc lập, việc phân chia phần giá trị còn lại của số tiền thu hồi được từ khoản nợ xấu sau khi trừ giá mua các chi phí xử lý…

Trải qua hơn 05 năm đi vào thực tiễn, các quy định tại Nghị quyết 42 đã tạo hành lang pháp lý cần thiết cho công tác xử lý nợ xấu của các TCTD và VAMC, mang lại những chuyển biến tích cực trong công tác xử lý nợ xấu, thể hiện định hướng, chính sách đúng đắn của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, tạo niềm tin đối với hệ thống các TCTD nói riêng và toàn xã hội nói chung đối với công tác xử lý nợ xấu trong nền kinh tế. Kết quả mua bán, xử lý nợ của VAMC cũng có những kết quả đáng kể trong giai đoạn này: 

(1) Đối với kết quả mua nợ theo giá trị thị trường: VAMC đã mua nhiều khoản nợ đối với các khách hàng/nhóm khách hàng của TCTD với 12.183 tỷ đồng dư nợ gốc nội bảng và giá mua nợ đạt 12.885 tỷ đồng. 

(2) Đối với kết quả thu hồi nợ: VAMC thu hồi nợ ước tính đạt 276.547 tỷ đồng, gấp 4,9 lần giá trị thu hồi nợ luỹ kế từ năm 2013 đến 2016. 

(3) VAMC đã thu giữ thành công một số TSBĐ có giá trị lớn, góp phần đẩy nhanh tiến độ xử lý các khoản nợ tại TCTD. Ngoài ra, VAMC trực tiếp nhận bàn giao một số TSBĐ có giá trị lớn từ khách hàng/bên nhận bảo đảm.[1]

Bên cạnh những kết quả đạt được, quy định tại Nghị quyết 42 vẫn tồn tại một số những khó khăn, vướng mắc như:

- Về quyền thu giữ TSBĐ, liên quan đến thoả thuận điều kiện để TCTD được thu giữ TSBĐ của khoản nợ xấu là: “tại hợp đồng bảo đảm có thoả thuận về việc bên bảo đảm đồng ý cho TCTD có quyền thu giữ TSBĐ…”, trên thực tế, nhiều hợp đồng bảo đảm được ký kết trước thời điểm Nghị quyết 42 có hiệu lực đều không có thoả thuận trực tiếp về nội dung này (vì tại thời điểm hợp đồng bảo đảm được kí kết theo quy định của Nghị định 163/2006/NĐ-CP thì quyền thu giữ là quyền đương nhiên của bên nhận bảo đảm (được pháp luật quy định) mà không cần phải ghi nhận trong hợp đồng bảo đảm). Do vậy, để đủ điều kiện áp dụng quyền thu giữ TSBĐ theo quy định trên, các TCTD phải đàm phán lại với bên vay/bên bảo đảm để ký lại Hợp đồng bảo đảm có điều khoản về thu giữ TSBĐ. Tuy nhiên, khách hàng vay và bên bản đảm thường không hợp tác (không ký bổ sung hợp đồng bảo đảm có thỏa thuận về thu giữ TSBĐ), vì vậy, các TCTD rất khó để thực hiện việc thu giữ TSBĐ theo Điều 7 Nghị quyết 42.

- Về thứ tự ưu tiên thanh toán từ xử lý TSBĐ:

Nghị quyết 42 quy định “Số tiền thu được từ xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu, sau khi trừ chi phí bảo quản, thu giữ và chi phí xử lý tài sản bảo đảm được ưu tiên thanh toán cho nghĩa vụ nợ được bảo đảm cho TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu trước khi thực hiện nghĩa vụ thuế, nghĩa vụ khác không có bảo đảm của bên bảo đảm”. Tổng cục thuế đã có văn bản hướng dẫn thực hiện nội dung này như sau “Trường hợp khi chuyển nhượng bất động sản mà TSBĐ vẫn thuộc sở hữu của khách hàng vay nợ, VAMC đứng ra bán TSBĐ thì VAMC phải khai, nộp thay thuế TNCN hoặc TNDN đối với thu nhập chuyển nhượng bất động sản theo quy định.

Như vậy, quy định về ưu tiên thanh toán nghĩa vụ nợ trước nghĩa vụ thuế của bên bảo đảm tại Nghị quyết 42 vẫn chưa được thực thi trên thực tế do việc thực hiện nghĩa vụ thuế vẫn là nghĩa vụ phải thực hiện trước khi thanh toán nghĩa vụ nợ cho VAMC, TCTD (kể cả trường hợp thanh toán nghĩa vụ nợ không còn để thực hiện nghĩa vụ thuế).

Nghị quyết số 42 chỉ có hiệu lực đến ngày 15/08/2022, vì vậy, tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV ngày 16/06/2022, Quốc hội thông qua Nghị quyết số 63/2022/QH15 thống nhất kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của Nghị quyết từ ngày 15/08/2022 đến hết ngày 31/12/2023. Bên cạnh đó, Quốc hội giao Chính phủ nghiên cứu, đề xuất luật hóa các quy định về xử lý nợ xấu, TSBĐ của khoản nợ xấu cùng với việc rà soát, sửa đổi, bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng.

3. Tiến tới luật hóa các quy định liên quan đến hoạt động xử lý nợ xấu của VAMC 

- Về việc luật hóa các quy định tại Nghị quyết 42

        Sau hơn 5 năm Nghị quyết 42 có hiệu lực, công tác xử lý nợ xấu đạt được những kết quả tích cực, một bộ phận khách hàng có ý thức trả nợ cho thấy các quy định của Nghị quyết 42 đã tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động xử lý nợ xấu có hiệu quả hơn. Nghị quyết 42 chỉ có hiệu lực 5 năm và được kéo dài thời gian áp dụng đến hết ngày 31/12/2023, vì vậy, việc luật hoá các quy định tại Nghị quyết 42 là rất cần thiết nhằm tiếp tục tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động xử lý nợ xấu. 

           Trên cơ sở triển khai, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 42, VAMC, NHNN đã đề xuất với Chính phủ xem xét chủ trương sửa đổi Luật Các tổ chức tín dụng, đề nghị đưa các quy định liên quan đến hoạt động xử lý nợ xấu và bổ sung các tổ chức có chức năng mua bán, xử lý nợ xấu vào Luật này. Chủ trương này đã được Chính phủ trình Quốc hội đưa vào Dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi.

           Ngân hàng Nhà nước đã khẩn trương nghiên cứu và truyền tải các quy định về xử lý nợ xấu đã được quy định cụ thể tại Chương XI Dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng. So với Nghị quyết 42, Dự thảo đã kế thừa một số quy định như: mua bán và xử lý nợ, quyền thu giữ tài sản bảo đảm, thứ tự ưu tiên thanh toán, quy định về mua, bán khoản nợ xấu có TSBĐ là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai; kê biên TSBĐ của bên phải thi hành án; hoàn trả TSBĐ là vật chứng trong vụ án hình sự, vụ việc vi phạm hành chính hay chuyển nhượng TSBĐ…Trong đó, một số sửa đổi, bổ sung đáng chú ý như sau:

Thứ nhất, khái niệm “nợ xấu” được quy định cụ thể, rõ ràng hơn bao gồm khoản nợ xấu đang hạch toán trong bảng cân đối kế toán của TCTD, khoản nợ xấu đã sử dụng dự phòng rủi ro để xử lý nhưng chưa thu hồi được nợ và đang theo dõi ngoài bảng cân đối kế toán theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Nợ xấu tổ chức mua, bán xử lý nợ xấu đã mua của TCTD nhưng chưa thu hồi được nợ.

Thứ hai, mở rộng đối tượng mua nợ của VAMC, VAMC không chỉ được mua nợ của TCTD Việt Nam mà còn được mua nợ của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, TCTD 100 % vốn nước ngoài, TCTD liên doanh để tạo sự bình đẳng giữa TCTD trong nước và TCTD nước ngoài và thực hiện đúng chủ trương của Quốc hội, Chính phủ nhằm phát triển VAMC trở thành trung tâm trong hoạt động xử lý nợ xấu và trung tâm của thị trường mua bán nợ. 

Thứ ba, quy định rõ ràng, cụ thể hơn về thu giữ TSBĐ, từ việc quy định khái niệm “thu giữ TSBĐ” nhằm thống nhất cách hiểu và thực hiện, các điều kiện thực hiện thu giữ TSBĐ, việc thực hiên công khai thông tin về thời gian, địa điểm, lý do thu giữ TSBĐ, đến nhiệm vụ, trách nhiệm của Chính quyền địa phương và cơ quan công an nơi tiến hành thu giữ TSBĐ…

Thư tư, quy định các khoản án phí liên quan trực tiếp đến việc xử lý TSBĐ, khoản thuế trực tiếp liên quan đến việc chuyển nhượng chính TSBĐ đó gồm thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ được ưu tiên thực hiện trước khi thanh toán nghĩa vụ nợ được bảo đảm cho VAMC, TCTD nhằm quy định rõ về thứ tự ưu tiên thanh toán khi xử lý TSBĐ để thống nhất cách hiểu và thực hiện.

  Khi Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi, bổ sung được ban hành sẽ là một bước hoàn thiện cơ bản các quy định về xử lý nợ xấu, hỗ trợ tích cực hơn cho các TCTD nói chung và VAMC nói riêng trong công cuộc xử lý nợ xấu, nâng cao hiệu quả hoạt động của các TCTD, đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của nền kinh tế. 

- Về các quy định liên quan đến pháp luật về Đấu giá tài sản

+ Hiện nay, trong quá trình xử lý nợ, VAMC được tự thực hiện đấu giá tài sản là khoản nợ xấu, TSBĐ của khoản nợ xấu của VAMC, trình tự, thủ tục tổ chức bán đấu giá tài sản được thực hiện theo quy định tại Luật đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành, những quy định này đã tác động tích cực đến hoạt động đấu giá khoản nợ xấu, TSBĐ của khoản nợ xấu của VAMC. Lũy kế từ năm 2018 (là năm đầu tiên VAMC thực hiện hoạt động đấu giá) đến nay, VAMC đã tổ chức thực hiện đấu giá thành công 24 tài sản (là khoản nợ/TSBĐ của khoản nợ) với tổng số tiền trúng đấu giá đạt 2.529 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo quy định hiện hành thì hoạt động đấu giá tài sản của VAMC chỉ giới hạn trong phạm vi các  khoản nợ xấu, TSBĐ của khoản nợ xấu mà VAMC đã mua của TCTD, điều này đã khiến VAMC gặp một số khó khăn, vướng mắc như: (1) các khoản nợ mua bằng trái phiếu đặc biệt sẽ được chuyển giao lại TCTD khi đến hạn thanh toán, VAMC sẽ không có quyền tiếp tục thực hiện bán đấu giá và TCTD sẽ phải thực hiện đấu giá lại từ đầu các khoản nợ, TSBĐ của khoản nợ; (2) Khi VAMC thực hiện mua các khoản nợ đồng tài trợ với các TCTD, thì VAMC cũng không thể thực hiện đấu giá toàn bộ khoản nợ xấu, TSBĐ của khoản nợ xấu; (3) nhiều khoản nợ xấu, TSBĐ của khoản nợ xấu được niêm yết trên Sàn giao dịch nợ của VAMC và có các hợp đồng nguyên tắc, môi giới khoản nợ xấu giữa VAMC và TCTD, VAMC cũng không thể tự thực hiện việc đấu giá này do khoản nợ, TSBĐ của khoản nợ không thuộc phạm vi, đối tượng đấu giá của VAMC… Do đó, hoạt động đấu giá tài sản của VAMC được thực hiện trong phạm vi khá hẹp, chưa tương xứng nguồn lực và chưa phát huy hết vai trò của VAMC là tổ chức do Nhà nước thành lập để xử lý nợ xấu, góp phần ổn định hoạt động của hệ thống các TCTD.

Chính vì vậy, việc mở rộng phạm vi đấu giá của VAMC sẽ mang lại nhiều tác động tích cực đến hoạt động xử lý nợ xấu của VAMC nói riêng và của toàn Ngành Ngân hàng nói chung, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữ VAMC và các TCTD trong hoạt động xử lý nợ xấu, góp phần đẩy nhanh việc xử lý nợ xấu hiệu quả và thực chất hơn. Bên cạnh đó, việc mở rộng phạm vi đấu giá cũng sẽ giúp tối ưu nguồn lực của VAMC, trong đấu giá tài sản và trong hoạt động xử lý nợ xấu theo quy định của pháp luật, tạo sự liên kết chặt chẽ với Sàn giao dịch nợ của VAMC, góp phần thúc đẩy thị trường mua bán nợ xấu tại Việt Nam…

+ Liên quan đến việc đấu giá trên trang đấu giá trực tuyến, hiện nay, tại Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 62/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản, VAMC được tổ chức việc đấu giá trực tuyến thông qua Trang thông tin đấu giá trực tuyến, tuy nhiên, chỉ được thực hiện trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến quốc gia và Trang thông tin đấu giá trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản.

Từ thực tiễn hoạt động đấu giá tại VAMC, VAMC đã đề xuất được tự đấu giá trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến của VAMC bởi: (1) VAMC là tổ chức được tự đấu giá tài sản hoặc ký hợp đồng đấu giá theo Quy định tại Luật Đấu giá như các tổ chức đấu giá khác, (2) VAMC đáp ứng đủ tiêu chuẩn về nhân lực, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị để thiết lập Trang thông tin đấu giá trực tuyến của riêng mình; (3) Nhằm đáp ứng tình trạng diễn biến phức tạp về dịch bệnh hay những nguyên nhân khách quan khác trong từng thời kì, đảm bảo tính chủ động, liên tục, ổn định, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả xử lý nợ xấu.

Trải qua gần 10 năm, hành lang pháp lý mua, bán và xử lý nợ xấu ngày càng được hoàn thiện, đóng góp không nhỏ vào kết quả xử lý nợ xấu của VAMC. Hy vọng việc luật hóa quy định tại Nghị quyết 42 và mở rộng phạm vi đấu giá, xây dựng và tự đấu giá trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến của VAMC trong pháp luật về Đấu giá theo đề xuất của VAMC sớm được ban hành để công tác xử lý nợ xấu của VAMC nói riêng và của các TCTD nói chung đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới.

[1] Báo cáo số 239/VAMC-BAN2 ngày 29/03/2023 về cập nhật báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 đến hết ngày 31/12/2022.


Ngô Thị Minh Thảo – Phạm Thị Tú Anh (Ban Pháp chế - VAMC)
Top