Sự cần thiết mở rộng phạm vi hoạt động đấu giá tài sản của Công ty Quản lý tài sản

27/10/2021 14:24 GMT+7 54

Tổ chức bán đấu giá khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu là một trong những hoạt động nghiệp vụ của Công ty Quản lý tài sản (VAMC), tuy nhiên, thời gian đầu mới đi vào hoạt động việc xử lý nợ và tài sản bảo đảm của khoản nợ của VAMC chủ yếu sử dụng dịch vụ bán đấu giá của các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp.

Đến năm 2018, VAMC đã thành lập Ban Đấu giá tài sản để thực hiện chức năng, nhiệm vụ bán đấu giá tài sản là nợ xấu và tài sản bảo đảm (TSBĐ) của khoản nợ xấu mà VAMC mua của các TCTD. Để triển khai hoạt động đấu giá tài sản theo quy định pháp luật về đấu giá (Luật Đấu giá tài sản và Nghị định 61/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 quy định chi tiết việc thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ xấu, TSBĐ của khoản nợ và việc thành lập hội đồng đấu giá nợ xấu, TSBĐ của khoản nợ xấu đối với khoản nợ, TSBĐ của khoản nợ xấu có giá trị lớn), VAMC ban hành các văn bản nội bộ về đấu giá như Quy chế đấu giá tài sản, Quy chế hoạt đồng của Hội đồng đấu giá tài sản, Quy trình đấu giá tài sản đảm bảo thực hiện bán đấu giá phù hợp với quy định pháp luật về đấu giá tài sản.

Mặc dù hoạt động mới được triển khai thực hiện, nhưng hoạt động đấu giá tài sản của VAMC đã từng bước được nâng cao cả về số lượng và chất lượng, VAMC đã thực hiện bán đấu giá thành công nhiều khoản nợ và TSBĐ của khoản nợ có giá trị lớn. Tính từ năm 2018 đến hết 31/3/2021, VAMC đã tổ chức đấu giá thành công 20 tài sản là khoản nợ/TSBĐ của khoản nợ với tổng số tiền trúng đấu giá đạt 2.279 tỷ đồng, chênh lệch giữa giá trúng đấu giá với giá khởi điểm đạt 8.3 tỷ đồng, được Bộ Tư pháp, các TCTD ghi nhận và đánh giá cao. Hiện tại, VAMC đã có 09 đấu giá viên, một số đấu giá viên đã có kinh nghiệm hàng chục năm hành nghề đấu giá, có năng lực, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng.

Một số hạn chế liên quan đến phạm vi hoạt động đấu giá tài sản của VAMC 

Theo quy định Luật Đấu giá tài sản thì phạm vi hoạt động đấu giá tài sản của VAMC là khoản nợ xấuTSBĐ của khoản nợ xấu mà VAMC đã mua của các TCTD (Điều 64). Do bị hạn chế phạm vi hoạt động liên quan đến đối tượng tài sản được đấu giá, nên VAMC không thể tổ chức đấu giá đối với một số trường hợp phát sinh trên thực tế, làm ảnh hưởng tới hoạt động xử lý nợ (thời gian xử lý nợ kéo dài và chi phí xử lý nợ tăng) như:

(1)  Trong quá trình VAMC thực hiện đấu giá khoản nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt (TPĐB), có trường hợp TPĐB của khoản nợ đến hạn thanh toán, VAMC phải chuyển giao (một phần hoặc toàn bộ) khoản nợ đó lại cho TCTD theo quy định của Thông tư 19/2013/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung). Theo quy định tại Điều 64 Luật Đấu giá tài sản, VAMC không còn quyền thực hiện bán đấu giá đối với các khoản nợ đã chuyển giao lại cho TCTD, các TCTD phải thực hiện bán đấu giá lại từ đầu, dẫn tới việc xử lý nợ xấu, TSBĐ khoản nợ xấu kéo dài, gây khó khăn cho VAMC và TCTD trong quá trình xử lý, thu hồi nợ.

(2) Đối với các khoản nợ mà VAMC và TCTD là đồng sở hữu (trường hợp VAMC đã chuyển giao một phần khoản nợ lại cho TCTD do TPĐB đã đến hạn thanh toán hay trường hợp TCTD chỉ bán nợ một phần cho VAMC), VAMC không có quyền đấu giá toàn bộ các khoản nợ này theo đề nghị của TCTD mặc dù VAMC có đủ khả năng về nguồn lực và kinh nghiệm thực hiện. Trong trường hợp này, VAMC và TCTD cùng phải thuê tổ chức đấu giá chuyên nghiệp để thực hiện việc đấu giá.

(3) Đối với các khoản nợ xấu đang hạch toán tại các TCTD: Một số TCTD có nhu cầu và đề nghị VAMC bán đấu giá khoản nợ xấu và TSBĐ của khoản nợ xấu nhưng VAMC phải từ chối thực hiện đấu giá do không thuộc phạm vi hoạt động đấu giá của VAMC theo quy định của Luật Đấu giá tài sản.

Định hướng phát triển hoạt động đấu giá của VAMC

Theo Chiến lược phát triển của VAMC đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 2024/QĐ-NHNN ngày 27/11/2020 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước, VAMC tiếp tục “Tổ chức thực hiện việc VAMC tự đấu giá tài sản, thuê tổ chức đấu giá tài sản theo hướng mở rộng phạm vi, đối tượng đấu giá bao gồm các khoản nợ, khoản nợ xấu của VAMC, các TCTD và tài sản bảo đảm của các khoản nợ đó; Hướng tới thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ như một tổ chức đấu giá tài sản chuyên nghiệp; Xây dựng và triển khai thực hiện sàn giao dịch đấu giá trực tuyến …”. 

Để thực hiện được Chiến lược phát triển của VAMC đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, VAMC mong muốn được mở rộng phạm vi hoạt động đấu giá tài sản là  đấu giá tài sản là khoản nợ xấu, TSBĐ của khoản nợ xấu của VAMC và các TCTD thay vì chỉ đấu giá tài sản là khoản nợ xấu và TSBĐ của khoản nợ xấu mà VAMC đã mua của các TCTD quy định tại Điều 64 Luật Đấu giá tài sản.

Với kết quả đạt được thời gian qua, cùng với việc xây dựng đội ngũ đấu giá viên có chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá tài sản, am hiểu hoạt động ngân hàng, xử lý nợ xấu, VAMC mong muốn được phát huy và khai thác được tối đa nguồn lực, điều kiện, kinh nghiệm trong công tác xử lý nợ xấu của mình để góp phần xử lý nhanh, hiệu quả các khoản nợ xấu, TSBĐ của khoản nợ của các TCTD nói chung và VAMC nói riêng. Do đó, việc mở rộng phạm vi hoạt động đấu giá tài sản của VAMC là rất cần thiết cho hoạt động của VAMC trong thời gian tới.


Ngô Thị Minh Thảo
Top